Thursday, January 29, 2009

yoroi

Tokyo friend Keiko sent this postcard of a samurai yoroi.